Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
HMS

Innen HMS arbeider vi i overensstemmelse med Internkontrollforskriften og tilhørende lovverk.

Helse, miljø og sikkerhet
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngår som en integrert del av vår virksomhet. Dette gjelder ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver. 

Vi jobber etter internkontrollens lover og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner.

Dokumentert internkontroll
Vi dokumenterer gjennomføringen via avvikssystemet, forbedringsarbeid og HMS-prosedyrer. Det gjennomføres jevnlige interne HMS-systemrevisjoner på vårt anlegg. 

Skadeforebyggende sikkerhetsarbeid
Sikkerhetsopplæring er en viktig del av vårt HMS-arbeid. Ved å gi våre medarbeidere opplæring innen HMS vil de kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg måte. Vår bransje er utsatt for skader, og vi fokuserer derfor i hovedsak på skadeforbyggende tiltak.

Risikoanalyser, vernerunder og holdningsskapende arbeid er viktige hjelpemidler i dette arbeidet.

Et godt arbeidsmiljø
Vi mener trivsel på arbeidsplassen er en av de viktigste faktorene i HMS arbeidet. Vi arbeider derfor med å skape godt samhold og lar våre ansatte i størst mulig grad ha ansvar for disponering av egen arbeidsdag.

Vi jobber også aktivt med å redusere støy-, støv- og belastningslidelser.

 

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!