Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
Ofte stilte spørsmål

Retningslinjer for leie av container


Utkjøring og plassering
• Ved tømming og plassering av containere, må området være ryddet og klart, slik at bilen kommer til.
Ved eventuell ventetid eller bomtur, belastes kunden.
• Containere som plasseres på offentlig grunn, vil bli belastet med den til enhver gjeldende parkeringsavgift. All plassering på offentlig grunn må godkjennes på forhånd.
Dersom container tillates plassert på fortau, må containeren sikres mot at blinde og svaksynte ikke støter mot denne (kunden er ansvarlig for å benytte godkjent sperremateriell).
• Flytting av container må godkjennes av FFF.

Innhold i containere
Containeren skal fylles med avtalt avfall / fraksjon.

Avfall som IKKE skal i containeren
• Farlig avfall som: maling, lim, lakk, løsemidler, syrer, baser og annet farlig avfall (spesialavfall). – leveres til godkjent mottak
• Trykkimpregnert trevirke behandles som farlig avfall. Leveres separat.
• Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner – leveres til godkjent mottak
• Eternitt og asbestholdig avfall- leveres i separat container
• Eksplosiver- leveres til politiet
• Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall), hvitevarer, lysstoffrør, batterier, leker, lamper etc.
- kan leveres i separat container
• Gips- kan leveres i separat container
• Bildekk med/uten felg – kan leveres i separat container
• Våtorganisk som matavfall, slakteavfall
• Medisiner- leveres til apotek

Dersom containere for usortert avfall inneholder avfall man ikke kan ha i containeren, vil kunden bli belastet med avviksgebyr for sortering og behandling. (Ved separat levering unngås avviksgebyr).
Private kan levere til lokal gjenvinningsstasjon.

Anvendelse
• Av sikkerhetsmessige grunner skal ikke containeren ha avfall høyere opp enn kanten. Ved merarbeid for å håndtere containeren pga overlessing vil gebyr bli belastet kunden.
• Vekten på containere må ikke overstige maks grensen på 8 tonn. Ved merarbeid for å håndtere containeren pga. overvekt vil gebyr bli belastet kunden.
• Kunden må selv rydde for snø før tømming.
• Kunden må sørge for at det er strødd, dersom det er glatt.
• Eventuell bomtur belastes kunden

Ansvar
• Containere og øvrig materiell stilt til disposisjon for kunden er FFF sin eiendom.
• Skader utover normal slitasje dekkes av kunden. Utbedring av skader/hærverk og tilgrising belastes kunden.
• Kunden er ansvarlig for at plassering av container kan gjøres på egnet sted uten at skader oppstår.
FFF fraskriver seg ansvar for evt. skader på underlag (plen, brostein, planter, hekk og lignende) der container blir utplassert.

Avvik
Ved brudd på retningslinjene blir kunden belastet med gebyr(er)

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!